Matje të energjisë elektrike

Nga viti 2006 e tutje, EVN Maqedoni tek shfrytëzuesit ka vendosur njesorë të rinjë, modern, digjital. Këto pajisje në mënyrë precize masin konsumin e energjisë elektrike tek shfrytëzuesit dhe praktikisht është e pamundur për të manipuluar. Deri më tani, në total prej rreth 800.000, janë ndrruar rreth 650.00 njehsorë. Njehsorët e rinjë kanë orë integruese që tregojnë saktësisht kur është tarifa e lirë apo e shtrenjtë e matjes, si dhe opsion për tu lexuar në mënyrë elektronike, përmes hetimit optik që heq mundësinë e faktorit eventual të njeriut apo gabim. Një pjesë e njehsorëve kanë mundësi të ndalen dhe të lexohen.

Saktësia e matjes tek këto njehsorë është verifikuar nga Biroja e Metrologjuisë së Ministrisë së ekonomisë si autoritet relevant në këtë fushë. Nëse ndodh ndonjë ndryshim në çmimin e energjisë elektrike, saktësia e matjes është mëse e rëndësishme. Tek njesorët e rinjë ka mundësi që kosumi të tarifohet për ditën ose orën e cila është veçanaraisht e rëndësishme kur bën një përmbledhje të një date të caktuar.

Pse investohet në një sistem modern të matjes? Përgjigja është e thjeshtë. Së pari, shfrytëzuesit kanë të drejtë të paguajnë saktësisht sa kanë shpenzuar, as më pak e as më shumë. Së dyti, të dhënat e sakta evidente e konsumit të plotë të energjisë elektrike bëjnë sigurimin e energjisë më lehtë. Kur shfrytëzueesit e enegjisë planfikohet përmes bazimit të të dhënave reale, atëherë arrihet optimizmi i kapaciteteve. Kjo do të thotë se rreziku i ndërhyrjes importon energji elektrike gjatë periudhave kur konsumi është rritur dhe mund të shmanget. Kjo ndikon drejtpërdrejt me çmimin final të energjisë elektrike.