Изолација

За да одбереме квалитетна изолација на фасадата треба да го знаеме коефициентот на топлотната спроводливост – U. Тој ја дава количината на енергија во која тече во секунда преку површина од  1 m². Колку што вредноста на овој коефициент е пониска тоа подобро – има подобри изолациони карактеристики.