Категорија: Енергетска ефикасност

Поим за енергетска ефикасност

Самиот поим на енергетска ефикасност нема посебна дефиниција. Како што и самиот зборот ни кажува се работи за ефикасно користење на енергијата. Оваа значи дека енергетска ефикасност подразбира  множество на мерки кои се превземаат со…

Значење на енергетска ефикасност

Енергетската ефикасност е стратешка определба на европските земји и истата е регулирана со директиви, регулативни, односно закони и прописи. Европските земји се обврзани да остварат годишни заштеди во потрошувачката на финална енергија од најмалку 9%…

Фосилни горива

Во фосилните горива спаѓаат јаглен, нафта и природен гас. Овие горива се создадени по пат на фосилизација на загинатите билки и животни од пред неколку милиони години. Со согорување на овие горива се создава топлинска…

Обновливи извори на енергија

Обновливата енергија се добива од оние извори на енергија кој што континуирано се обновуваат во текот на една година. За разлика од фосилните горива, кој што имаат ограничени залихи, залихите на обновливите извори на енергија…

Енергетски класи

Енергетски класи

ЕУ во далечната 1992 година донесе регулатива, која што го уредува обележување на електричните уреди – во која енергетска класа се наоѓа секој електричен уред за домаќинство. Целта на овие етикети е да се помогне…

Осветлување

Денес на пазарот имаме различни видови на светилки – од класични светилки со влакно, до така наречени штедливи светилки, па се до најново ЛЕД осветлување. Класичните светилки поголем дел од искористената електрична енергија ја трансформираат…

Изолација

За да одбереме квалитетна изолација на фасадата треба да го знаеме коефициентот на топлотната спроводливост – U. Тој ја дава количината на енергија во која тече во секунда преку површина од  1 m². Колку што…