Категорија: Електрична енергија

Потекло на електричната енергија

Електричната енергија  може да се добие на неколку  начини и од повеќе извори. Преку  согорување  на јагленот, нафтата и природниот гас, со искористувањето на енергијата на реките, ветерот, морињата и сонцето, но и од моќта…

Извори на електрична енергија

Срцето на македонскиот електроенергетски систем е РЕК Битола. Рударско енергетски  комбинат кој задоволува  најголем дел од потребите за електрична енергија во земјава.Трите блока на РЕК, заедно со ТЕЦ Осломеј,  произведуваат 80- 85% од вкупното производство…

Енергетски систем

Често пати сме ја слушнале изреката дека електроенергетскиот систем на една земја е нејзиниот крвоток, односно инфраструктура која овозможува движење и развој. И тоа е навистина така. Ако го споредиме со крвотокот на човекот, енергетскиот…

Цена на електрична енергија

Трошоците што се прават  во  производството, преносот и дистрибуцијата  на електричната енергија  влијаат   и на крајната цена на чинење , што ја плаќаат потрошувачите, населението и индустријата . Регулаторната комисија за енергетика ги  контролира  трошоците…

Ангажирана моќност

Ангажираната моќност претставува расположив капацитет на мрежата што му овозможува на потрошувачот да користи електрична енергија во секое време и според потребите во рамки на одобрениот капацитет. На пример: кога ќе го вклучите вашиот апарат…

Мерење на електрична енергија

Од 2006 година па наваму, ЕВН Македонија кај корисниците поставува нови, модерни дигитални броила. Овие уреди најпрецизно ја мерат потрошената електрична енергија кај корисниците и се практично невозможни за манипулација. Досега, од вкупно околу 800.000,…

Неовластено користење на електрична енергија

И покрај континуираните инвестиции во дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија, квалитетот на електричната енергија од крајните корисници може да биде загрозен и од некој други појави. Во многу региони квалитетот на електричната енергија се загрозува…

Пазар на електрична енергија

Што претставува либерализација на пазарот на електрична енергија? Либерализација на пазарот на електрична енергија значи дека сите потрошувачи на електрична енергија можат да се снабдуваат со електрична енергија  на слободен пазар, на фер и транспарентен…